میراگر ویسکوز انقباض

طراحی و ساخت یک میراگر ویسکوز انقباض محوری در سازه های جداسازی شده جرمی
experimental studies on the behavior of a new contractable viscous dashpot in mass isolation building