میراگر الحاقی ویسکوالاستیک

قابل استفاده در بهسازی لرزه ای انواع سازه ها