مکمل گیاهی بجای آنتی بیوتیک تقویت سیستم ایمنی طیور

ایمنو اکسیر با توانایی تحریک سیستم ایمنی اختصاصی (سلولی و خونی) به طور ویژه باعث تحریک سیستم ایمنی و افزایش پاسخ ایمنی علیه پادتن ها به ویژه پادتن ناشی از واکسن ها شده و علاوه بر این با افزایش عملکرد سیستم ایمنی غیر اختصاصی، باعث افزایش قدرت بیگانه خوارها و در نتیجه باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی موثر می گردد.