مکمل دارویی غذایی صد در صد طبیعی

این محصول برگرفته از انواع قارچ دارویی و جلبک سبز دریایی است در این محصول پلی ساکارید تا سطح ۳۰% استخراج یافته است میزان پروتئین حدود ۷۰% می باشد