مکمل آب آبیاری کشاورزی

مکمل آب آبیاری کشاورزی آبسار و آبیار با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشک کشور و نیز مسئله خشکسالی که اغلب سال ها با آن مواجهیم و در جهت صرفهجویی در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری ساخته شده است. تحقیقات این مکمل طی مدت بیش از هشت سال در آزمایشگاه و مزرعه، اثربخشی آن را در کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد و نیز رشد طولی و قطری گیاهان ثابت نموده که میتواند به نحو موثری اثرات تنشهای خشکی، گرما و شوری را در گیاهان مختلف کاهش دهد. فرمول ساخت این مکمل به نحوی است که منجر به ماندگاری بیشتر رطوبت در اندامهای گیاه میشود. یعنی با استفاده ازمکمل کودی آبسار همراه با آبیاری، امکان نگهداشت آب به مدت طولانی¬تر در اندام¬های گیاهی فراهم می¬شود و از این طریق می¬توان نسبت به افزایش طولانی¬تر دوره آبیاری اقدام نمود. استفاده از این مکمل منجر به کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصد مصرف آب آبیاری درختان مثمر و نیز افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی محصول و نیز کاهش ۱۵ تا ۴۰درصدی مصرف آب در مورد گیاهان غیرمثمر در فضای سبز و نهالکاری های مناطق بیابانی مراتع می¬شود.