مکانیزم 6 درجه آزادی استوارت

یک مکانیزم ۶ درجه آزادی که تمامی حرکات محوری و دورانی را پوشش میدهد و از آن میتوان به عنوان شبیه ساز حرکتی نظیر شبیه ساز پرواز یا خودرو استفاده کرد .این مکانیزم در نمونه آزمایشگاهی با جک های پنوماتیک ساخته شده است .جک ها توسط شیر های برقی پنوماتیکی کنترل میشوند و شیر ها توسط یک برد آردوینو فرمان میگیرند