موش ناک اوت مدل ناباروری در مردان (SPATA 19)

در این موش مدل ژن Spata19 تخریب شده است. جهش در این ژن از طریق فناوری CRISPR/Cas9 القا شده است که فناوری روز دنیا در ناک اوت کردن ژن ها جهت تولید رده های سلولی و حیوانات مدل می باشد. پروتئین SPATA19 یک پروتئین میتوکندری است و به طور عمده در بیضه (testis) بیان می شود هر چند که بیان آن در اندام های دیگر نیز به طور ناچیز دیده شده است.
کاربرد
این مدل موشی در بررسی نقش و عملکرد ژن Spata19 در ساختار بیضه و اسپرم نقش دارد. اینکه چگونه و با چه مکانیسم هایی جهش در این ژن می تواند باعث القای ناباروری در جنس نر گردد. البته با توجه به بیان این ژن در بافت های دیگر نظیر مغز، ممکن است نقشی را در آنجا نیز ایفا کند که این موضوع قابل بررسی و پیگیری می باشد. این مدل می تواند برای اهداف ژن درمانی و سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی اسپرماتوگونی برای درمان ناباروری مردان مورد استفاده قرار گیرد.