موش مدل سرطان پستان (PIWIL2)

این موش مدل، در مطالعه نقش ژن Piwil۲ در بروز سرطان کاربرد دارد. برای نمونه این مطالعه نشان داد که بیش بیان این ژن به تنهایی می تواند باعث سرطان پستان گردد. همچنین این موش مدل می تواند درحوزه داروها، ایمنی درمانی و سایر تحقیقات ضد سرطان به کار برده شود.
روش:
این موش مدل از طریق بیش بیان ژن Piwil۲ به طریقه تزریق pronuclear ایجاد شده است. ژن Piwil۲ یک انکوژن می باشد. در این پروژه، این ژن در یک سازه ژنی تحت کنترل پروموتر ویروسی MMTV کلون شده است. استفاده از این پروموتر ویروسی باعث بیان هدفگیری شده ژن به طور عمده در سلول های اپیتلیال پستانی می شود.