موش مدل بیان کننده پروتئین فلوئورسنت سبز-EGFP PGK

با توجه به اینکه سلول های موش PGK-EGFP دارای برچسب GFP هستند، لذا ردیابی آنها در بدن ساده می باشد. از این رو از سلول های این موش می توان برای پیوند سلولی و ردیابی سرنوشت سلولی بعد از پیوند استفاده نمود.
روش:
در این موش های ژن رمزکننده پروتئین EGFP تحت کنترل پروموتر ژن فسفوگلیسرات کیناز-1 (PGK-1)به ژنوم موش اضافه شده است. این موش ها به طریق Pronuclear microinjection تولید شدند. سازه تزریق شده در طرفین کاست بیانی دارای توالی های عایق ساز بوده که از خاموش شدن بیان ژن تحت اثر ورود ژن له داخل ژنوم ممانعت به عمل آورد. در موش های PGK-EGFP ، اعضای خارجی و داخلی بدن ژن EGFP را بیان کرده که با تابش نور در طول موج معین قابل رویت است.