موش مدل باروری(STRA8)

سلول های بنیادی اسپرم¬ساز نقش کلیدی در باروری و ناباروری مردان دارند. بدین جهت ارائه مدلی که بتواند تاثیر عوامل مختلف مانند داروها، شرایط و کیفیت زندگی، دخانیات و … را بر عملکرد سلول های بنیادی اسپرم ساز نشان دهد می¬تواند نشان دهنده شاخصی از تاثیر آن عوامل بر باروری مردان باشد.