موبو قانون (محتوای دیجیتال حقوقی و قضایی)

موبوقانون خدماتی جهت افزایش دانش حقوقی کاربران ارائه می کند.
خدمات همچون ساده سازی تمام قوانین و نیز گویا کردن قانون ها
ماهییت قوانین در گویا شدن بصورتی است که کاملا برای همه قابل فهم می باشد.
خدمت دیگری که در موبو وجود دارد مشاوره آنلاین حقوقی و قضایی می باشد.
ارتباط با وکلا و مشاورین حقوقی،که کاربران به راحتی قادر هستند که مشکلات مسائل حقوقی خود را درخواست کنند.