مواد رنگزای فلورسانس از منابع گیاهی، پایدارسازی

• موفقیت در تستهای عملیاتی و میدانی، فناوری
• یکپارچه سازی کامل فرایند های فناوری
• پتانسیل بالای جهت ارتقا به سطوح 6 و 7 TRL