مهندسی رایین صنعت

قابلیتها و ایده های نواورانه و منحصر بفرد، توانســــــته است تعدادی از تجهیــزات پزشکی خاص با کاربردهای مختلف و بر اساس نیاز مراکز درمانی را به تولید برساند. برخی ایده های استفاده شده در طراحی محصولات در سطح دنیا بی نظیر می باشند. فناوری های بکار گرفته شده در هر محصول در نوع خود در کشورمان بینظیر و در سطح دنیا کم نظیر می باشد.