منسوج ملت بلون

ملت بلون (MB) فرآیندی است برای تولید شبکه های الیاف دار یا کالاهای که مستقیماً از پلیمرها یا رزین ها با استفاده از هوا با شتاب بالا یا نیروی مشخص دیگری برای باریک کردن تارها .
فرآیند MB یکی از جدید ترین و آخرین پیشرفت های فرآیند های بدون بافت است. این فرایند منحصربه فرد است زیرا تقریباً بطور انحصاری برای تولید میکرو فیبرها نسبت به فیبرهایی با سایز معمولی فیبرهای پارچه ای بیشتربکار برده می شوند. قطر میکرو فیبرهای MB معمولاً در دامنه ۲ تا ۴ میکرون می باشد. اگر چه آنها ممکن است به کوچکی ۰,۱ میکرون و به بزرگی ۱۰ تا ۱۵ میکرون باشند. تفاوت های بین فیبرهای MB بی بافت و دیگر محصولات بی بافت همانند درجه نرمی ، پوشش ، شفافیت و تخلخل عموماٌ می تواند به عنوان تفاوت ها در سایز تارها ردیابی شود.تکنیک MB برای تولید محصولات بدون بافت پیش بینی شده است که در سالهای اخیر یکی ازسریعترین رشد ها درصنعت بدون بافت ها داشته باشد. با توسعه جاری و مطلوب نمی توان سؤال کرد که ملت بلون خوب است که یکی از تکنواوژی های عمده بدون بافت شود؟. همچنین پیشرفت های تکنیکی هدف و ابزار این تکنولوژی را درمنطقه افزایش می دهند.