منبع نور آندوسکوپی بهینه مبتنی بر تکنولوژی SMT

این فناوری دارای ثبت اختراع به شماره ١٣٩۶۵٠١۴٠٠٠٣٠١٢۵۶٨ میباشد و در داوری پارک علم و فناوری به قابلیت صنعتی شده امتیاز 3 از 3 داده شده است و هم اکنون هم به راحتی میتوان منابع نور مبتنی بر زنون را تبدیل به این تکنولوژی نمود.