منبع تغذیه پوزهای بانکی

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت شبکه پرداخت حاکی ازآن است که تعداد کارتخوانهای کشورتا پایان ۱۳۹۸ از مرز۸میلیون دستگاه گذشته ودرحال افزایش است. عمرمفیدهر دستگاه درصورت استفاده دائم حدود۵سال تخمین زده میشود درحالیکه بسیاری از آنها بعداز مدت کوتاهی دچارمشکل شده وازچرخه استفاده کنارگذاشته می¬شوندویا برای انجام تعمیرات آنها اقدام میشود. یکی ازعلل شایع خرابی این دستگاهها خرابی منابع تغذیه آنها میباشد که ارزش ریالی اش دربرابر خودکارتخوان بسیاراندک است. گزارشهای میدانی حاکی ازآن است که درصدزیادی از خرابیهای خوددستگاههای کارتخوان نیز ناشی از کیفیت پایین وخروجی نامطلوب آدابتورهای آنها میباشد درمجموع سالانه بیش از ۱,۲۰۰.۰۰۰ دستگاه کارتخوان به دلیل خرابی آدابتور از چرخه استفاده خارج میشوند.کارکرد صحیح دستگاه کارتخوان نیاز به ملاحظاتی دارد که در سایر منابع تغذیه قابل چشم پوشی است:این دستگاه مجهز به میکروکنترلی باحساسیت بالاست وتغییرمیزان جریانکشی به هنگام انجام تراکنش وچاپ رسیدوگزارش تسویه میتواند به شدت روی عملکرد آن وخصوصاسرعت آن تاثیرگذاشته وباعث نارضایتی کاربر و کاهش بهره وری تراکنشها شود.