مطالعه، مدل سازی و عملیات شناسایی توده های بارور

مدل سازی ها به عنوان یکی از جالب ترین ابزارهای ژئوفیزیکی در بدست آوردن تصاویر دو و سه بعدی ازساختارهای زمین شناسی جهت شناسایی و تخمین میزان نوع و مقدار کانی ها و سیالات زیر زمینی می باشد. در مدل سازی از خواص فیزیکی (چگالی، خودپذیری مغناطیسی و..) وهندسی (عمق، هندسه و..) به عنوان پارامترهای مدل و از اندازه گیری های ژئوفیزیکی به عنوان مفروضات (دادهها) استفاده می گردد. مسئله اصلی بعد از مدلسازی، نحوه تفسیر و چگونگی آنالیز اطلاعات بدست آمده می باشد که ممکن است هرگونه تفسیر نادرست باعث می شود که مراحل بعدی مسیر اکتشاف به مشکل و هزینه های هنگفت مواجه شود. بنابراین جهت صحت مدل سازی و تفسیر داده های بدست آمده نیاز به نیروی های متخصص و مجرب در این زمینه می باشد.