مصالح ساختمانی با پسماند شهری

موضوع مورد عرضه، محصول و ایده بازیافت و استفاده مجدد از مواد زائد جامد مخلوط شهری می باشد. محصول تولیدی می تواند در عرصه های مختلف عمران راه و ساختمان، دکوراسیون و مبلمان شهری و سایر زمینه های شهرسازی خصوصا در مجامع کوچک و کمترتوسعه یافته در راستای خودکفائی و استقلال تجهیزات و مواد و مصالح زیرساختی همراه با امحا و بی خطرسازی مواد زائد جامد و کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استفاده شود.
با توجه به اینکه فرآیند تولید در دمای بالای ۲۴۰ درجه سلسیون انجام می‌شود، مشکلات میکوبیرولوژیکی آن برطرف شده و محصول امادگی دریافت گواهی آزمایشگاه معتمد دانشگاه علوم پزشکی محل اجرا را دارد. در شرایط کنونی مصالح اجرایی فضای باز (out door) آمادگی تولید و اجرا را دارد.