مش خود تمیز شونده (ضد کور شدگی) پویا چشمه

طی سرند مواد مرطوب و چسبنده، نیروی چسبندگی بین ذرات و سطح دیواره های مش، باعث چسبیدن مواد به دیواره های مش شده و به تدریج چشمه ها مسدود می شوند. البته حتی طی سرند مواد خشک نیز دانه های کمی بزرگتر از اندازه روزنه (near size) در دهانه روزنه ها رفته، به دام افتاده و در آنجا قفل می شوند. این اتفاق باعث مسدود شدن تدریجی روزنه ها می شود. در اینجا طرحی ارائه می شود که بر اساس چند عامل شامل ایجاد نیروی دینامیکی ناشی از حرکت ماکروسکوپی شبکه اجزای مش، نوسانات اندازه چشمه ها و همچنین کاهش چسبندگی می تواند از به دام افتادن ذرات و همچنین چسبندگی به مش تا حد بسیار زیادی جلوگیری کند. این طرح که پویا چشمه نامیده می شود دارای ساختاری مطابق شکل های ارائه شده در ادامه این متن است.