مشخصه یابی اپتیکی و فتو اکسوتیک مواد

مشخصه یابی جذب وعبور اپتیکی مواد جهت کاربرد و مصارف پزشکی و صنعت نانو و صنایع مختلف