مشخصات سازه و تشخیص خرابی با پاسخ لرزه‌ای

مواردی نظیر عدم امکان ثبت تحریک ورودی به سازه‌ها چه در ارتعاشات محیطی و چه در زلزله، محدودیت در تعداد سنسورهای بکاررفته، تفاوت سیگنال‌های پاسخ ثبت شده در ارتعاشات محیطی و زلزله، وجود مودهای با انرژی کم، وجود نوفه، و وجود میرایی غیرکلاسیک از جمله این محدودیت‌ها و پیچیدگی‌ها به شمار می‌رود. در این پایان‌نامه دو روش جدید در قالب یک الگو جهت شناسایی خصوصیات مودی سیستم‌های سازه‌ای ارائه می‌گردد که با استفاده از آنها موارد اشاره شده پاسخ داده می‌شود. ابتدا با استفاده از تکنیک PARAFAC و بر اساس روش Blind Source Separation، روشی جهت استخراج خصوصیات مودی در نبود تعداد کافی سنسورها ارائه می‌گردد. سپس قابلیت کاربرد این روش برای سیستم‌های دارای میرایی غیرکلاسیک نشان داده می‌شود. جهت ارزیابی صحت توانایی این روش جدید علاوه بر داده‌های حاصل از مثال‌های مصنوعی، از داده‌های سازه واقعی Factor Building استفاده می‌گردد.