مد مفهومی مصرف گرایی

اثر ارائه شده برای نشون دادن موضوع مصرف
گرایی می باشد. طرح مورد نظر با الهام از وسایل یک بار
مصرف که ضرر بسیار برای محیط زیست دارد انتخاب شده از
بشقاب های یک بار مصرف که وسط بشقاب طرح سنتی و ایرانی
زیبای با دستگاه مخصوص لیزر شده و یک زیر ساز پارچه برای
مانکن دوخته شده و بعد به وسیله چسب این بشقاب ها و دور ریز
بشقاب روی مانکن و لباس چسبانده شده