مدیریت پسماندهای صنعتی

بررسی و شناسایی و ارزیابی انواع گوناگون پسماندهای صنعتی پدید آمده از فرایندهای مختلف تولیدی و پیدا کردن روش بهینه حذف یا استفاده دوباره آنها در صنعت