مدیریت هوشمند بهینه سازی مصرف انرژی عملیات کشاورزی

تدوین و پیاده سازی سامانه هوشمند آنلاین تصمیم یار جهت مدیریت عملیات مکانیزه کشاورزی