مدیریت جامع ساقه خواران نیشکر

ارائه دستورالعمل کنترل آفت اصلی نیشکر در خوزستان