مدیریت تولید و توزیع مواد غذایی به کمک هوش مصنوعی

طرح ارائه شده توسط این شرکت ، زیرساختی برای مدیریت زنجیره تامین شرکت‌های مواد غذایی را ایجاد می کند که با ارایه ابزار‌هایی مانند سامانه‌های خرید و فروش، انبارداری، ابزارهای مدیریت منابع انسانی شرکت، سامانه مدیریت ریسک،‌ ابزارهای کمک کننده به تصمیم‌گیری، ابزار های ادغام و جمع‌آوری اطلاعات خرید و فروش، منجر به کاهش هزینه های مالی و زمانی شرکت های استفاده کننده از این طرح و همچنین ایجاد ارتباط سالم بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان نهایی و ایجاد فرصت تبدیل شدن به یک مکان بازار هوشمند را مهیا می نماید.
برای اجرایی کردن این ایده استفاده از ابزارهای بروز علمی مانند هوش مصنوعی لازم است.همچنین این سامانه با بهینه کردن مصرف مواد اولیه می‌تواندکمک شایانی به محیط زیست نماید.