مدیریت تلفیقی کنه نیشکر

ارائه دستورالعمل مدیریت تلفیقی کنه نیشکر برای بالغ بر ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی نیشکر در استان خوزستان