مدیریت بازی های رایانه ای کودکان

شناسایی آثار بازی های رایانه ای در کودکان و تدوین راهبردهای برای مدیریت این آثار