مدیریت اموال و انبار داری

مدیریت و کنترل خطوط تولید تحت شبکه بی سیم. سیستم ٍّـ و مدیریت اموال با برچسب های RFID .