مدمفهومی وطراحی آن در طراحی لباس اجتماع

دراین فناوری بااستفاده از مدمفهومی داستانی روایت میشود از یک عارف بزرگ فارسی.که می توانیم ازاین فناوری در طراحی لباس اجتماع نیز استفاده کنیم ولباسهای پرمعناوغنی از پیشینه فارسی رابه جای لباسهای پوچ و بی معنی وارد اجتماع کنیم و به آنها مفهوم بدهیم