مدل نوین شبکه بیزین برای پیش بینی رواناب سدها

مدیریت بهره برداری از منابع آب سطحی بویژه در سدها به دلیل ماهیت غیر قطعی آنها نیازمند استفاده از مدل های پیش بینی رواناب می باشد. پیش بینی های هیدرولوژیکی دارای کارایی زیادی در تخصیص آب برای مصارف مختلف آبیاری، شرب، صنعت برقابی و غیره بویژه در شرایط کم آبی و خشکسالی دارد و قطعاً آگاهی پیش گویانه از شرایط ورودی آب به سدها می تواند کمک شایانی به تصمیم گیرندگان و بهره برداران مخازن آبی بزرگ نماید. مدل شبکه بیزین از جمله روشهای نوینی می باشد که در پیش بینی متغیرهای دارای عدم قطعیت در سالهای اخیر در سطح بین المللی به کار گرفته شده است. در این طرح و در قالب این فناوری با توسعه مدل نوین شبکه بیزین در قالب پایلوتی پیش بینی رواناب ورودی به سد زاینده رود صورت گرفته است. نتایج حاصله، حاکی از برتری بالای شبکه بیزین در پیش بینی رواناب می باشد. به طور کلی مدل توسعه داده شده قابلیت بالایی در پیش بینی بازه جریان ورودی به سدهای کشور در دو مقیاس ماهانه و سالانه را دارا بوده و می تواند در برنامه ریزی های کلان و تخصیص آب سدها مورد استفاده شرکت های آب منطقه ای و وزارت نیرو قرار گیرد.