مدل لرزش

مدلی جهت تخمین لرزش زمین با توجه به متغییرهای زمین شناسی، توپوگرافی، آبشناسی، رشوبشناسی و … زمین در هر نقطه.