مدل تحلیلی برای درنظرگیری اثر موضعی

امروزه در بسیاری از نقاط لرزه خیز جهان، استفاده از میانقاب متشکل از مصالح بنایی در قابهای ساختمانی، هنوز امری
رایج است. پژوهشهای زیادی از دهه پنجاه میلادی بر روی نقش سازهای این المان انجام شده است که نقش قابل توجه آن را
در تغییر رفتار سازه گواهی میدهند. برای در نظر گرفتن اثرات این المان سازهای، مدلهای زیادی ارائه شده که به دلیل
پیچیدگی و مشکلاتی، تاکنون نتوانسته اند نظر طراحان را به خود جلب کنند و باعث شده که در تحلیل و طراحی عملاً از اثرات
میانقاب صرفنظر شود و همین امر موجب آسیبهای جدی مالی و جانی در زمان وقوع زلزله شده است.