مدل بهینه ساز

با توجه به بحران کمبود آب، برای استفاده ی بهینه از آب سعی شد تا تلفات در شبکه های توزیع آب حداقل گردد. در این راستا با ایجاد مدل بهینه ساز میتوان با حداقل هزینه منجر به بهبود عملکرد شبکه های توزیع آب گردید. لازم به ذکر است که این فناوری قابلیت ارائه برای کلیه ی شبکه های کشور را دارا می باشد و می تواند تلفات را در شبکه های توزیع آب کاهش دهد.