مدل آموزشی از سطوح روسکو ، هورسلو خاک

مدل آموزشی تدریس فایبر گلاس از سطوح روسکو ، هورسلو ، دیواره کششی و خط حالت حدی(C.S.L.) در فضای( v’ ,p’ , q) و رفتار خاک در حالت پلاستیک