محیط کشت PDA

محیط کشت pda برای کشت قارچ ها و مخمرها استفاده می شود.