محلول نگهدارنده گل های شاخه بریده و ضداتیلن

این محلول قادر است با افزایش جذب آب، مدت ماندگاری گل های شاخه بریده راافزایش دهد و همچنین شادابی گل های شاخه بریده را به همراه داشته باشد. با توجه به صادرات گل به دیگرکشورها و همچنین عمر پائین گل های شاخه بریده، این محلول می تواند میزان تلفات گل های شاخه بریده را کاهش دهد. همچنین می تواند میزان اتیلن تولید شده گل را کاهش داده واز پیری جلوگیری می کند.