محلول ضد لغزش ایستا

• از بین بردن لغزندگی سطوح سرامیکی
• از بین بردن لغزندگی سطوح سنگی
• از بین بردن لغزندگی سطوح کاشی و موزاییک