محلول ضد بخار

با اسپری این محلول بر سطح آینه های حمام و یا شیشه اتومبیل از تشکیل بخار بر روی این سطح جلوگیری شده و مدت ماندگاری این عملکرد در حمام ۳۰ دقیقه و در شیشه اتومبیل ۹۰ دقیقه می باشد.