محلول ضدعفونی کننده غیرالکلی نانو

محلول ضدعفونی کننده آنتی باکتریال و آنتی ویرال ، فرموله شده برای مصارف عمومی و بر پایه نانو مواد زیست سازگار