محفظه UVC دیواری دندانپزشکی

نحوه عملکرد این سیستم مشابه محفظه های استرلیزه خانگی و اداری می باشد با این تفاوت که تعداد قفسه های آن ویژه ابزارآلات دندانپزشکی تهیه شده است.