محفظه گرم کن غذا در خودرو

گرم کردن غذا در اتومبیل با استفاده از گرمای مستقیم موتور و بدون استفاده از فن و مبدل