محفظه کشت سلولی روی استیج میکروسکوپ

این محفظه جهت امور زیر در کشت سلولی استفاده میشود:
رصد و فیلم برداری رفتار سلول در هر لحظه(Time Lapse)
بررسی تغییرات مورفولوژیک سلولها درهر لحظه
ثبت و اندازه گیری سرعت و جهت مهاجرت سلولها
شناسایی لحظه ای نحوه تعامل سلول با داربست پلیمری
رصد لحظه ای ساختار شبکه اسکلتی و موقعیت و تحرک ارگانهای داخل سلولی
اعمال تغییرات برنامه ریزی شده مختلف مثل:مواجهه با سموم،گازها، سلولهای جدید،
تغییرات pH، ترکیبات شیمیایی، میدانهای الکتریکی، مغناطیسی و یونهای مختلف
امکان مشاهده نوسانات غلظت کلسیمی در سلول در طول مدت کشت
عدم نیاز به ایجاد شرایط خاص در آزمایشگاه
با قابلیت اتصال به سیستم هواساز جهت تامین وتنظیم هوای استریل ، O۲/CO۲،
رطوبت و دما