محفظه ضد عفونی کننده سطوح

یکی از روش های جلوگیری از انتشار و در نتیجه سرایت عوامل بیماری های عفونی، عفونت زدایی موبایل و دیگر افزاره های الکترونیکی است که روزانه به کرات از آن های استفاده می شود و در معرض لمس هستند. روش های مختلفی به منظور ضد عفونی پیشنهاد شده است مانند استفاده از الکل، وایتکس و … که عموما زمان بر و البته پر هزینه هستند. در اینجا عفونت زدایی این نوع تجهیزات به روش تشعشع امواج فرابنفش بعنوان یک روش بسیار موثر، سریع و کم هزینه پیشنهاد می شود.