محفظه بی هوازی دستکش دار (گلاوباکس بی هوازی)

گلاوباکس یا محفظه دستکش دار یک محیط بسته با اتمسفر کنترل شده می باشد. که با توجه کاربرد آن در حوزه های مختلف بر اساس تعداد ذرات معلق گاز ناخالص موجود در آن دسته بندی می شوند که با توجه به حساسیت مباحث میکروبی، استفاده از دستگاه های بسیار دقیق با اتمسفر بدون اکسیژن با خلوص بالا (زیر ۱۰۰ ppm و تریجیا صفر ppm) مورد استفاده قرار می گیرد. محفظه های بی هوازی از یک محفظه کوچک آماده سازی و یک محفظه بزرگتر جهت کار بر روی نمونه های میکروبی تشکیل شده است. در ابتدا به منظور کنترل اتمسفر، با استفاده از تزریق گاز خنثی به درون محفظه و تخلیه اتسمفر به کمک پمپ خلاء میزان اکسیژن محیط تا ۱ درصد کاهش می یابد. سپس به منظور کاهش بیشتر اکسیژن و حذف کامل آن نیاز به انجام مجموعه ای از واکنش های شیمیایی می باشد.. با گذر زمان مشخص، تمام اکسیژن محیط حذف خواهد شد. میزان اکسیژن با توجه به سنسور در نظر گرفته شده در دستگاه به طور لحظه ای تا رسیدن به مقدار مطلوب کنترل می گردد.