محفظه اداری ضدعفونی نوری-گازی-حرارتی

این دستگاه جهت ضدعفونی و میکروب کشی اوراق و پرونده های اداری و بانکی در کوتاه ترین زمان مورداستفاده قرار می گیرد. این محفظه دارای صفحه پانل کنترل بدون کلیدهای تماسی مجهز به سنسور نوری به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی از طریق کلیدهای تماسی بوده و مجهز به سیستم پاشش مواد ضدعفونی بر روی دست قبل از بازکردن درب دستگاه، سیستم مکمل حرارتی با قابلیت کنترل دما جهت تسریع افزایش قابلیت ضدعفونی، شیشه های دوجداره جذب اشعه UV، سیستم گردش هوای داخلی به منظور عبور گاز ازن در میان اوراق و پرونده های متراکم و مجهز به تهویه و فیلتر مناسب جهت خروج گاز ازن تولید شده پس از اتمام عملیات دستگاه می باشد.