متیل وینیل کتون Methyl Vinyl Ketone

• استفاده به عنوان حد واسط در تولید داروی بوپرنورفین