متر دیجیتال

متری که بوسیله غلطکی که دارد با حرکت چرخ فاصله را اندازه گیری میکند