متد پاپیه ماشه

فراوری دوباره کاغذهای باطله و ترکیب آن با پر کننده و چسبهای طبیعی یا صنعتی