مبدل حرارتی تماس مستقیم گاز-مایع

در
تحقیق حاضر، تماس مستقیم آب داغ با هوای سرد، برای جریان همسوی رو به پایین، درون لوله عمودی
بررسی شد. آب داغ با استفاده از پمپ به مخزنی در ارتفاع بالاتر منتقل شده، سپس وارد لوله افقی متصل به
مخزن میشود. در انتهای لوله افقی، لولهای عمودی متصل شده که آب داغ هنگام ورود به لوله مقداری هوا
نیز با خود به درون لوله میکشد و ایجاد جریان دوفازی میکند